For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر فرهاد فضیله خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشکده فیزیک تلفن : 3912364(0311) فکس : 3912376(0311) وب سایت : دکتر فرهاد فضیله زمینه های تحقیقاتی :
  • زمینه تحقیقاتی شماره یک
  • زمینه تحقیقاتی شماره دو
  • زمینه تحقیقاتی شماره سه

تحت نظارت وف بومی